Nabava

I. Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi

Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta o javnoj nabavi, Klasa 011-01/17-01/121, Ur.br. 526-06-02-01/1-17-1 Klinika za psihijatriju Vrapče od 1. siječnja  2018. godine objavljuje Plan nabave, registar ugovora i prethodno savjetovanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN)

Registar sklopljenih ugovora o JN i okvirnih sporazuma u 2017.g.

Registar sklopljenih ugovora o JN i okvirnih sporazuma u 2016.g.

Registar sklopljenih ugovora o JN i okvirnih sporazuma u 2015.g.

II. Planovi nabave roba, radova i usluga

Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta o javnoj nabavi, Klasa 011-01/17-01/121, Ur.br. 526-06-02-01/1-17-1 Klinika za psihijatriju Vrapče od 1. siječnja  2018. godine objavljuje Plan nabave, registar ugovora i prethodno savjetovanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN)

III. Obavijest iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (“NN” broj 120/16 dalje u tekstu: ZJN 2016) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Klinika za psihijatriju Vrapče kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi odnosno okvirne sporazume u smislu odredbi glave III., poglavlja 8. ZJN 2016.

V. Registar ugovora jednostavne nabave

Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta o javnoj nabavi, Klasa 011-01/17-01/121, Ur.br. 526-06-02-01/1-17-1 Klinika za psihijatriju Vrapče od 1. siječnja  2018. godine objavljuje Plan nabave, registar ugovora i prethodno savjetovanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN)

Registar ugovora jednostavne nabave u 2017. godini

VI. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta o javnoj nabavi, Klasa 011-01/17-01/121, Ur.br. 526-06-02-01/1-17-1 Klinika za psihijatriju Vrapče od 1. siječnja  2018. godine objavljuje Plan nabave, registar ugovora i prethodno savjetovanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN)

Nabava i ugradnja fitness opreme:

Arhiva

Registar sklopljenih ugovora o JN i okvirnih sporazuma u 2013.g.

Registar sklopljenih ugovora o JN i njihovog izvršenja s iznosima u 2012.g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 2009. - 2012.g.

Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

Plan nabave roba, radova i usluga u 2014.g.

Plan nabave roba, radova i usluga u 2013.g.

Plan nabave roba, radova i usluga u 2012.g.

Nabava informatičko komunikacijske opreme i tehničke zaštite:

  • Grupa I  –   Informatička oprema
  • Grupa II –   Multimedijalna oprema
  • Grupa III –  Telekomunikacijska oprema
  • Grupa IV  – Sustav praćenja osoba i tehničke zaštite
  • Grupa  V  – Diesel agregat
  • Dokumentacija o nabavi

Nabava i ugradnja projektirane i fitness opreme:

  • Grupa I Namještaj po mjeri sa ugradbenim aparatima
  • Grupa II Nabava i ugradnja fitness opreme
  • Dokumentacija o nabavi

Nabava opće medicinske opreme po grupama:

Nabava višeslojnog CT uređaja: