Pristup informacijama

Pristup informacijama

Službenik za informiranje

Odluka o imenovanju

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji podnosi se na adresu: Klinika za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb ili putem elektronske pošte  ili putem telefaxa 01 3483 660.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti pristojbu.

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

 

Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama