Zavod za dijagnostiku i intenzivno liječenje

Zavod je smješten u zgradi „četvorke“, a ustrojstvene jedinice zavoda su:

  • Odjel urgentne psihijatrije
    • Jedinica hitne i prijamne službe
    • Jedinica intenzivne skrbi
  • Odjel za prve psihotične poremećaje

Zavod za dijagnostiku i intenzivno liječenje

U Zavod za dijagnostiku i intenzivno liječenje primaju se bolesnici kojima je potrebna hitna i i

ntenzivna psihijatrijska skrb. To su uglavnom psihotični bolesnici čija je klinička slika nejasna i netipična zbog čega je potrebno provesti (hitnu) dijagnostičku obradu. To su također bolesnici koji se zbog izrazito jakih i dramatičnih psihopatoloških doživljavanja mogu označiti kao „teški duševni bolesnici“, odnosno oni bolesnici koji zbog svog psihičkog stanja ugrožavaju sebe i druge.

Jedinica hitne i prijamne službe organizirana je u prizemlju Zavoda, u prostorijama gdje se ta služba nalazi od 2003. godine, od otvaranja ovog Zavoda. Organizirana je tako da svakodnevno tri liječnika – dva za hitne vanjske i jedan za hospitalizirane bolesnike – dežuraju od 8,00 ujutro do 8,00 sati slijedećeg jutra. Medicinski tehničari u ovoj jedinici su stalni, rade u smjenama, a u slučaju potrebe, interveniraju u jedinici intenzivne skrbi.

Hitno primljeni bolesnici smještavaju se u jedinicu intenzivne skrbi (jedinica sa 10 kreveta) u kojoj borave jedan do više dana. Nakon suprimiranja eventualne agitiranosti i agresivnosti te uspostave kontrole suicidalnih pulzija, ovi bolesnici se premještaju na jedan od zavodskih odjela, ili na neki drugi zavod.

Odjel urgentne psihijatrije ima 32 kreveta (nalazi se na I. katu zgrade Zavoda). Prima gore opisane pacijente bilo izravno, bilo preko jedinice intenzivne skrbi (što je ovisno o intenzitetu poremećaja). Nastoji se čim prije provesti dijagnostiku, i intenzivnim metodama liječenja, primjenjujući, uz psihofarmake i druge u takvoj situaciji primjerene psihijatrijske metode liječenja (psihoterapija, socioterapija, radna i okupaciona terapija), bolesnika dovesti u stanje u kojem može nastaviti liječenje na nekom drugom bolničkom odjelu ili u dnevnoj bolnici, odnosno u stanje u kojem je kadar nastaviti s liječenjem u izvanbolničkim uvjetima. Nozološki kriteriji ne determiniraju postupak s bolesnikom – postupa se u skladu s načelom hitnosti i intenzivnosti – niti isključuju boravak bilo koje kategorije hitnih bolesnika na odjelu (podrazumijeva se da se pri tom ima u vidu kontekst cijele bolnice!).

Na Odjelu za prve psihotične poremećaje (32 kreveta, nalazi se na II. katu zgrade Zavoda) provodi se dijagnostika i liječenje mlađih psihijatrijskih bolesnika koji boluju od raznih duševnih bolesti s dimenzijom psihoze. Dijagnostika i liječenje se provodi po dosada ustaljenim načelima, odnosno po programu inauguriranom, a u međuvremenu dograđivanom, prilikom otvaranja odjela 2003. godine. Uz psihofarmakoterapiju, intenzivno se provode psihoterapijske i socioterapijske metode liječenje te metode radno-okupacione terapije i rehabilitacije.

Svi psihijatri zaposleni na Zavodu vode i ambulantne bolesnike (u sklopu ambulantno-polikliničke službe). To su u pravilu bolesnici koje su liječili tijekom njihove hospitalizacije, ali i drugi bolesnici koje uz sebe vežu na razne načine. Psihijatri, ali i drugi terapeuti koji rade na Odjelu za prve psihotične poremećaje, po posebnom programu prate bolesnike nakon njihovog otpusta iz bolnice. Ovaj program se sastoji od ambulantnog psihoterapijskog i psihofarmakoterapijskog tretmana, ali i dnevne bolnice (pet stolica). Posebno se njeguje rad s roditeljima koji se također uključuju u rad dnevne bolnice. Tendira se formiranju „klubova“ (psihoterapijskih i socioterapijskih skupina) bolesnika i njihovih roditelja.