Zavod za socijalnu psihijatriju

Zavod je smješten na tri lokacije: na trećem katu „četvorke“, u prizemlju glavne zgrade i u bolničkoj zgradi u Podsusedu i čine ga slijedeće ustrojstvene jedinice:

  • Dnevna bolnica
  • Odjel za rehabilitaciju u zajednici
  • Polikliničko-konzilijarna psihijatrijska služba
  • Odjel za neuroze i granična stanja (Podsused)

Zavod za socijalnu psihijatriju

U Zavodu za socijalnu psihijatriju organizira se i provodi liječenje i rehabilitacija duševnih bolesnika svih kategorija, posebno oboljelih od raznih psihoza, po načelima i standardima socijalne psihijatrije. U liječenju bolesnika, uz psihofarmakoterapiju, posebno se koriste socioterapijske metode liječenja te psihoterapija različitih provenijencija.

Dnevna bolnica ima 20 stolica, a smještena je na trećoj etaži (potkrovlje) „četvorke“. U dnevnoj bolnici se uglavnom liječe oboljeli od raznih psihoza, ali i drugih psihičkih poremećaja, a u stanju koje dozvoljava parcijalnu hospitalizaciju. Bolesnici se regrutiraju iz raznih dijelova grada Zagreba, preko drugih bolničkih (stacionarnih) jedinica ili izravnom orijentacijom prema zajednici. Orijentacija prema zajednici je intenzivna i jezgra je cjelokupnog projekta psihijatrije u zajednici u gradu Zagrebu. Metode rada u dnevnoj bolnici ovog Zavoda, kao i u drugim dnevnim bolnicama, već sada su klasične metode socioterapije, grupna i individualna psihoterapija i radno-okupaciona terapija te psihofarmakoterapija.

Odjel za rehabilitaciju u zajednici
Ova jedinica Zavoda je u razvojnoj fazi. Okuplja kronične duševne bolesnike koji su najčešće izgubili radnu sposobnost te ih kroz angažman u raznim radionicama gdje su i okupirani i gdje ponovo uče ono što bi mogli aktivno, profesionalno raditi. Uključeni su i u grupni i individualni psihoterapijski i socioterapijski tretman, a ne zaobilazi se ni psihofarmakoterapija.

Polikliničko-konzilijarna psihijatrijska služba organizirana je u vidu ambulantno-polikliničke službe za „vanjske“ pacijente (one koji do sada nisu bili hospitalizirani u „Vrapču“) i u vidu ambulantno-polikliničke službe za pacijente koji nastavljaju s ambulantnim kontrolama i liječenjem nakon otpusta iz „Vrapča“. Za prvu skupinu pacijenata organizirane su tri ambulante u kojima rade psihijatri u punom radnom vremenu. Ove bolesnike mogu, po dogovoru, prihvaćati i liječiti i psihijatri koji su raspoređeni po raznim bolničkim odjelima. Bolesnike koji nakon hospitalizacije nastavljaju s ambulantnim liječenjem u „Vrapču“ u pravilu vode psihijatri koji su ih (vodili) liječili za vrijeme hospitalizacije. Grupnu i individualnu psihoterapiju ambulantnih bolesnika, bilo da se radi o onima koji su bili, ili koji nisu bili hospitalizirani u „Vrapču“, provode svi stručnjaci (psihijatri, psiholozi, socijalni pedagozi, socijalni radnici, ali i radni terapeuti i visoko obrazovane medicinske sestre) koji imaju edukaciju iz pojedinih psihoterapijskih tehnika.

Socijalna psihijatrija - Podsused

Odjel za neuroze i granična stanja („Podsused“)
U „Podsusedu“, („sanatorij“ u kome je donedavno bio stacionar s 20 kreveta!) se provodi dnevno liječenje (dnevna bolnica sa 20 stolica) oboljelih od neurotskih (anksioznih) poremećaja i bolesnika s graničnom strukturom ličnosti. Po dosadašnjoj tradiciji nastavlja se i s liječenjem ratnih veterana oboljelih od PTSP-a ili nekog drugog psihičkog poremećaja. Metode rada su socioterapija, psihoterapija, radno-okupaciona terapija, psihofarmakoterapija.