Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 17. do 25. srpnja 2023. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče, donosim sljedeću

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova farmaceutski tehničar pripravnik

 

  1. Za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva na poslovima farmaceutskog tehničara pripravnika izabire se Tina Ivanišević Grabovac
  2. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:

ICĆ
GV

Obrazloženje

Dana 17. srpnja 2023. godine objavljen je natječaj za prijam radnika na radno mjesto farmaceutskog tehničara pripravnika u Klinici za psihijatriju Vrapče.

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo je jednoglasno utvrdilo da je kandidat iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentniji za prijem u radni odnos na radno mjesto farmaceutskog tehničara pripravnika. Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izabere isti taj kandidat.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

Skip to content