Klinika za psihijatriju Vrapče objavljuje

 

NATJEČAJ

za prodaju rabljenih vozila putem pisanih ponuda

 

 1. Predmet prodaje:

I. Teretno vozilo Mercedes Atego 1517 K,

   • snaga/zapremnina 125 kW/4249 ccm
   • prijeđeni kilometri 160.905
   • broj mjesta – tri
   • nosivost u tonama – 9.015
   • godina proizvodnje 1999.
   • datum prve registracije 29.1.2004.
   • zadnja registracija – siječanj 2020.
   • stanje vozila – iznadprosječno

II. Osobni automobil Volkswagen transporter – sanitetsko vozilo

   • snaga/obujam 55 kW/ 2370 ccm
   • prijeđeni kilometri 170.000
   • broj mjesta – za sjedenje četiri, za ležanje jedan
   • godina proizvodnje 1998.
   • datum prve registracije 5.1.1999.
   • zadnja registracija 2016.
   • stanje vozila – neispravan,

 

 1. Prodaja vozila obavlja se prikupljanjem pisanih ponuda.

Ponuda mora sadržavati:

  • za fizičke osobe: ime, prezime i adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte te presliku osobne iskaznice ponuditelja,
  • za pravne osobe naziv i sjedište, broj telefona, adresu elektroničke pošte, podatak o odgovornoj osobi odnosno osobi ovlaštenoj za zastupanje
  • iznos ponuđene cijene
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini
  • podatak o broju žiro ili tekućeg računa za povrat uplaćene jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu prihvaćene

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za prodaju vozila – ne otvarati“ na adresu Klinika za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 32, Zagreb osobnom dostavom ili preporučenom pošiljkom u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama i na web stranici Bolnice www.bolnica-vrapce.hr

Otvaranje ponuda nije javno.

Valjanost ponude minimalno 30 dana.

 

 1. Utvrđuje se početna vrijednost po pojedinačnom vozilu i to:

 

I. Teretno vozilo Mercedes Atego 1517 K
Početna vrijednost vozila određuje se u iznosu od 34.421,24 kn + PDV od 25%,
ukupno 43.026,55 kn

II. Osobni automobil Volkswagen transporter – sanitetsko vozilo

Početna vrijednost vozila određuje se u iznosu od 2.000,00 kn + PDV od 25%
ukupno 2.500,00 kn

 

 1. Svi učesnici natječaja za prodaju dužni su, prije samog nadmetanja, uplatiti iznos od 10% vrijednosti sredstava za kojeg se nadmeću te dokaz o uplati jamčevine priložiti uz ponudu. Navedeni iznos potrebno je uplatiti na IBAN Klinike za psihijatriju Vrapče HR6523600001101350295 s modelom 99 i pozivom na broj OIB

 

Navedeni iznos bit će uračunat u konačnu cijenu onom ponuditelju koji ponude najpovoljniju cijenu. Izabrani ponuditelj koji odustane od kupnje, opozove ili izmijeni ponudu odnosno ne plati kupoprodajnu cijenu u roku, gubi pravo na povrat jamčevine.

Ponuditeljima čije ponude ne budu prihvaćene uplaćena jamčevina vraća se u roku osam dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Sve troškove vezane uz sklapanje i provedbu ugovora o kupoprodaji snosi kupac u cijelosti.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom koja udovoljava uvjetima iz natječaja, sadržava sve tražene podatke i potrebnu dokumentaciju i koja je pravovremeno dostavljena.

U slučaju podnošenja više ponuda s istom ponuđenom cijenom, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja je ranije zaprimljena.

Ponude koje nisu podnesene u roku i koje nisu potpune te one koje ne ispunjavaju uvjete iz natječaja, neće se razmatrati.

Nepravovremene ponude neće se otvarati te će se neotvorene vratiti ponuditelju.

 

Ponude s nižim iznosom od početne neće se prihvatiti.

 

 1. Rashodovana sredstva mogu se pregledati, kao i dobiti pobliža objašnjenja u Klinici za psihijatriju Vrapče s prethodnom najavom:

 

Mladen Oslaković, dipl. ing., 098 286 358
Darko Mihalinec, 098 286 368

 

 1. Rashodovana vozila prodaju se po principu viđeno – kupljeno, čime su isključeni svi naknadni prigovori na kupljenje stvari, ne daje se nikakva garancija, ne može se tražiti povrat novca ili zamjena kupljenih predmeta.

 

 1. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavit će se svim ponuditeljima najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za dostavu ponuda. Odabranom ponuditelju, uz odluku o izboru, bit će dostavljen i predračun temeljem kojeg treba uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku od pet (5) dana od prijema odluke nakon čega je obvezan u daljnjem roku od 15 dana preuzeti kupljeno sredstvo.

 

 1. Prilikom primopredaje vozila sastavlja se primopredajni zapisnik.

 

 1. Klinika za psihijatriju Vrapče zadržava pravo poništiti nadmetanje i ne izabrati ponuditelja ne navodeći razlog, a pri tom ne snosi troškove sudjelovanja ponuditelja na natječaju.

 

Klinika za psihijatriju Vrapče

Skip to content