Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 23. do 31. listopada 2023. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče, donosim sljedeću

 

O D L U K U

o stavljanju odluke izvan snage i izboru kandidata za obavljanje poslova socijalnog radnika

 

  1. Stavlja se izvan snage Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova socijalnog radnika od 14. studenog 2023. godine Ur. broj: 23-148/141-23.

 

  1. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme izabire se: Karla Beketić, mag. act. soc.

 

  1. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:
N B
D B
D D
I D
D F
I G
V G
R G
M H
D H
N H
T J
N J
D J
A L
T K
G L
L Lj
K M
R M
I P
T P
B S
M S
M S
M Š
P Š
D V
A V

 

Obrazloženje

Dana 23. listopada 2023. godine objavljen je natječaj u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike za prijam radnika na radno mjesto socijalnog radnika u Klinici za psihijatriju Vrapče, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

Na razgovor se nisu odazvali: N B, T J, D J, K M i D V.

Uvjete ne ispunjavaju: V G, A L, M S i P Š.

Klinika za psihijatriju Vrapče je 14. studenog 2023. godine donijela Odluku o izboru kandidata za obavljanje poslova socijalnog radnika Ur. broj: 23-148/141-23.

Dana 15. studenog 2023. godine Klinika za psihijatriju Vrapče zaprimila je pisanu obavijest izabrane kandidatkinje u kojoj je navela kako odustaje od predmetnog natječaja.

Sukladno prethodno navedenom, stavlja se izvan snage Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova socijalnog radnika od 14. studenog 2023. godine Ur. broj: 23-148/141-23 te se donosi nova Odluka kojom se za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme izabire kandidatkinja sa sljedećim najvećim brojem bodova ostvarenim u razgovoru pred Povjerenstvom: Karla Beketić, mag. act. soc.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od objave Odluke.

 

Skip to content