Dana 28. srpnja 2021. godine, Rješenjem Ministarstva zdravstva, Klinici za psihijatriju Vrapče dodijeljen je naziv Referentnog centra Ministarstva zdravstva za forenzičku psihijatriju.

Rješenjem je potvrđeno kako Zavod za forenzičku psihijatriju „dr. Vlado Jukić“ Klinike za psihijatriju  Vrapče zadovoljava sve kriterije za (ponovno) dobivanje naslova «Referentni centar Ministarstva zdravstva za forenzičku psihijatriju». On naime taj «referentni» posao obavlja godinama; praktički od svog osnutka, a 2006. godine je i službeno već bio imenovan referentnim centrom. S obzirom na aktualnu situaciju treba još jednom naglasiti da je Klinika za psihijatriju Vrapče od svog osnutka bila i ostala glavna hrvatska forenzičko-psihijatrijska institucija u kojoj su promišljana, artikulirana i kreirana sva forenzičko psihijatrijska pitanja i rješavani forenzičko-psihijatrijski problemi. Ministarstvo zdravstva, kao i Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo unutrašnjih poslova, oduvijek su, a to čine i sada, za rješavanje problema iz ovog područja tražili mišljenje i savjet stručnjaka Klinike za psihijatriju Vrapče.

U Vrapču je osnovan registar forenzičko-psihijatrijskih bolesnika, organizirana mreža centara za izvanhospitalno liječenje forenzičko-psihijatrijskih pacijenata, izrađena digitalizirani sustav „Forenzika“ za pohranu psihijatrijskih ekspertiza i digitalizirane sva psihijatrijska vještačenja obavljena u Vrapču kako bi se sačuvala od propadanja.

Cijeli Zavod za forenzičku psihijatriju je moderno opremljen i prostire se na preko 5000 kvadrata. Prilagođen je za boravak 70 hospitaliziranih pacijenata u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama, a ima i adekvatne prostore za zbrinjavanje ambulantnih pacijenata. I kadrovski i prostorno opremljen je za najzahtjevnija psihijatrijska vještačenja u Republici Hrvatskoj.  Svi prostori su moderno i funkcionalno opremljeni i omogućavaju i primjenu novih tehnologija u komunikaciji.

Klinika za psihijatriju Vrapče ima suvremeno uređene predavaonice i druge prostore za edukaciju. Posebno su prilagođeni prostori za edukaciju studenata, specijalizanata, vještaka, subspecijalizanata u samom Zavodu. Najveći dio edukativnih aktivnosti odvija se u moderno opremljenoj dvorani sa 50 sjedećih mjesta i koja je opremljena svim potrebnim tehničkim uređajima.

Osim Zavodske dvorane u Klinici za psihijatriju Vrapče nalazi se knjižnica i centar za edukaciju  (kvadratura 656,43 m2) koji je smješten u glavnoj zgradi bolnice te laboratorijska dijagnostika, elektrofiziološka i psihologijska dijagnostika.

Također ima dobro opskrbljenu biblioteku u kojoj se mogu čitati važni svjetski forenzičko-psihijatrijski časopisi i sve u svijetu zadnjih deset godina objavljene knjige iz ovog područja.

Klinika za psihijatriju Vrapče nastavna je baza za studente medicine, prava, socijalnog rada, psihologije, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, a doc. dr. sc. Nadica Buzina nositeljica je obaveznog kolegija Forenzičke psihijatrije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, izbornog kolegija Forenzička psihijatrija na Hrvatskim studijima te kolegija Sudska psihijatrija na Poslijediplomskom studiju iz Kaznenopravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagreb. U Zavodu za forenzičku psihijatriju educiraju se i psihijatri za sudske vještake kao i psihijatri na subspecijalizaciji iz forenzičke psihijatrije.

Objavljeni radovi i imena stručnjaka, od kojih je desetero sa subspecijalizacijom (Buzina, Arbanas, Savić, Haid, Kos, Ostojić, Bagarić, Sisek, Mimica, Makarić)  iz forenzičke psihijatrije, potvrđuju opravdanost ovog prijedloga.

Autori većine forenzičkih radova su iz Klinike za psihijatriju Vrapče. Zadnjih godina objavljen je niz stručnih i znanstvenih radova iz područja forenzičke psihijatrije.

Referentni centar za forenzičku psihijatriju vodila bi aktualna pročelnica Zavoda za forenzičku psihijatriju Klinike za psihijatriju Vrapče doc. dr. sc. Nadica Buzina, predstojnica Zavoda.

Dokument: Rješenje  – Refrentni centar Ministarstva zdravstva za forenzičku psihijatriju

Skip to content