KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE

Zagreb, Bolnička cesta 32

objavljuje

 

INTERNI NATJEČAJ 

 

Za izbor glavne sestre Zavoda za dijagnostiku i intenzivno liječenje

Uvjeti:

  • sveučilišni ili stručni diplomski studij sestrinstva
  • odobrenje za samostalan rad
  • tri godine radnog iskustva u struci na voditeljskim poslovima

Prijavi treba priložiti:

  • zamolbu
  • životopis

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno u urudžbeni zapisnik Bolnice.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Bolnice www.bolnica-vrapce.hr te na E-mail adrese kandidata navedenih u prijavama i to u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave internog natječaja na web stranici Bolnice od 26. travnja 2021. do 04. svibnja 2021. godine.

Skip to content