Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi Hrvatskog liječničkog zbora, kao glavni organizator, uz potporu Hrvatskog društva za neuroznanost, organiziralo je 15. – 16. listopada 2020. godine, Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem. Pokrovitelji ovog desetog po redu, jubilarnog, kongresa o Alzheimerovoj bolesti, i najvećeg nacionalnog skupa na temu demencije, su Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a podržavatelji Hrvatska Alzheimer alijansa i Klinika za psihijatriju Vrapče koja je ujedno bila i (virtualni) domaćin.

Kao i do sada, ovaj Kongres je okupio ugledne domaće i strane predavače te brojne sudionike: doktore specijaliste, specijalizante, psihologe, socijalne radnike, socijalne pedagoge, ekonomiste, ravnatelje domova za starije, farmaceute, neuroznanstvenike, medicinske sestre i tehničare, studente, njegovatelje, sve one koji rade i skrbe o oboljelima od Alzheimerove bolesti te, usprkos trenutnoj epidemiološkoj situaciji, nastavio je s educiranjem i širenjem znanja. Po prvi puta cijeli kongres se odvijao virtualno, u realnom vremenu, a pod nazivom CROCAD-20v (Croatian Congress on Alzheimer’s Disease – 2020 virtual), ovaj profesionalni i znanstveni skup prikazao je najnovije spoznaje iz područja Alzheimerove bolesti (AB) i ostalih demencija, te je u ovim okolnostima pandemije COVID-19, bio jedan od rijetkih svjetskih skupova ove godine posvećen demencijama.

Kongres je započeo otvorenjem virtualne izložbe crteža «Sjene» autora Tomislava Košte, a crteže koji čine kratki strip moglo se pogledati tijekom cijelog trajanja kongresa. Pozivu Organizacijskog odbora Kongresa odazvali su se brojni eminentni domaći i strani stručnjaci, njih ukupno osamnaest iz osam zemalja (Austrija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Nizozemska, Njemačka, SAD, Sjeverna Makedonija, Slovenija). U radnom dijelu Kongresa, u namjeri da se AB pristupi holistički i da se raznorodnim stručnjacima omogući sudjelovanje, organizatori su se odlučili za slijedećih 13 tema: 1. Temeljna istraživanja i neuropatologija u AB; 2. Rana dijagnostika i biološki biljezi AB; 3. Epidemiologija, faktori rizika i prevencija AB; 4. Klinička istraživanja u AB; 5. Klinička obilježja AB i prikazi bolesnika; 6. Farmakoterapija demencija; 7. Ne-farmakološke intervencije u AB; 8. Skrb za oboljele od demencije; 9. Ne-Alzheimerove demencije; 10. Kvaliteta života u demenciji; 11. Palijativna skrb u demenciji; 12. Društva / Udruge za AB i skupine samopomoći i 13. Ostale teme. Programom predviđenim plenarnim predavanjima, usmenim izlaganjima, panel-diskusiji i e-posterima moglo se pristupiti online, kroz Zoom virtualnu platformu. Sudionici kongresa su svakodnevno imati prilike čuti o novim otkrićima iz temeljnog i kliničkog područja te o skrbi za ljude oboljele od demencije. Ovaj kongres, koji oduvijek zagovara holistički pristup AB, pružio je mogućnost i prostor, svim stručnjacima i ostalim zainteresiranim sudionicima iz drugih profesija, za razmjenu informacija i iskustava. Budući nije bilo paralelnih predavanja, jedan dio prijavljenih radova bio je prezentiran u obliku postera, koji su bili izloženi od otvaranja do zatvaranja Kongresa, a međunarodni žiri izabrao je tri najbolja postera koja su nagrađena. Sažetci svih predavanja i postera objavljeni su u suplementu časopisa Neurologia Croatica 2020;69(Suppl. 2):1-92.  Zaključno, CROCAD-20v, kao i prethodni kongresi, pridonio je svekolikom boljitku i dignitetu oboljelih od AB i njihovih bližnjih. Stoga je već tijekom zatvaranja ovog kongresa najavljen CROCAD-22 i to u Supetru na otoku Braču od 5 do 8. listopada 2022. godine.

Prof. prim. dr. sc. Ninoslav Mimica, dr. med., IFAPA
Predsjednik Organizacijskog odbora CROCAD-20v

Skip to content