Prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta o javnoj nabavi, Klasa 011-01/17-01/121, Ur. br. 526-06-02-01/1-17-1, Klinika za psihijatriju Vrapče od 1. siječnja 2018. godine objavljuje prethodno savjetovanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN).

Elektronički oglasnik javne nabave dostupan je na sljedećoj poveznici.

Skip to content