KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE
Zagreb, Bolnička cesta 32
objavljuje

 

NATJEČAJ
za izbor radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima

1. PROČELNIK ZAVODA ZA LIJEČENJE OVISNOSTI

Uvjeti:

 •  sveučilišni diplomski studij medicine
 • specijalizacija iz psihijatrije
 • akademski stupanj doktora znanosti ili primarijat
 • pet godina radnog iskustva
 • odobrenje za samostalan rad

Izbor se obavlja za mandatno razdoblje od četiri godine

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Na natječaj/oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijavi treba priložiti:

 • životopis
 • presliku dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja
 • program rada i razvoja zavoda

 

OGLAS
za prijem u radni odnos

I.            NA NEODREĐENO VRIJEME
1. Stručna prvostupnica sestrinstva                              1 izvršitelj
Uvjeti:

 • preddiplomski studij sestrinstva
 • odobrenje za samostalan rad

Probni rad je utvrđen u trajanju od tri mjeseca.

2. PKV radnik u kuhinji                                                        1 izvršitelj
Uvjeti

 • osmogodišnja škola,
 • tečaj iz higijenskog minimuma

Probni rad je utvrđen u trajanju od mjesec dana.

 

3. Servirka-spremačica                                                       3 izvršitelja
Uvjeti:

 • osmogodišnja škola
 • tečaj iz higijenskog minimuma

Probni rad je utvrđen u trajanju od mjesec dana.

 

II.            NA ODREĐENO VRIJEME
4. Stručni prvostupnik fizioterapije                                 1 izvršitelj
Uvjeti:

 • preddiplomski studij fizioterapije
 • odobrenje za samostalan rad

Probni rad je utvrđen u trajanju od tri mjeseca.

 

III.            ZA STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVO

za:

1.     Stručni prvostupnik radne terapije pripravnik                       1 izvršitelj

Uvjeti: završen preddiplomski studij radne terapije

 

2.     Farmaceutski tehničar pripravnik                                               1 izvršitelj

Uvjeti: SSS farmaceutski tehničar

 

Prijavi treba priložiti:

 • zamolbu
 • životopis
 • presliku svjedodžbe ili diplome
 • e-radnu knjižicu
 • za radno mjesto pod t.5. presliku svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj školi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odnosno presliku svjedodžbe o završenoj petogodišnjoj školi
 • presliku odobrenja za samostalan rad za radna mjesta pod t.1 i 4.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Na natječaj/oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 20. do 30.studenog 2020.godine.

Skip to content