NATJEČAJ
za izbor radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima

 

 1. PROČELNIK ZAVODA ZA LIJEČENJE OVISNOSTI

Uvjeti:

 • sveučilišni diplomski studij medicine
 • specijalizacija iz psihijatrije
 • akademski stupanj doktora znanosti ili primarijat
 • pet godina radnog iskustva
 • odobrenje za samostalan rad

Izbor se obavlja za mandatno razdoblje od četiri godine

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Na natječaj/oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijavi treba priložiti:

 • životopis
 • presliku dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja
 • program rada i razvoja zavoda

 

OGLAS
za prijem u radni odnos

 

1. NA NEODREĐENO VRIJEME
 1. Medicinska sestra/tehničar 1 izvršitelj

Uvjeti:

 • SSS medicinska sestra/tehničar
 • odobrenje za samostalan rad

Probni rad je utvrđen u trajanju od dva mjeseca.

 

 1. Servirka-spremačica 2 izvršitelja

Uvjeti:

 • osmogodišnja škola
 • tečaj iz higijenskog minimuma

Probni rad je utvrđen u trajanju od mjesec dana.

 

2. NA ODREĐENO VRIJEME
 • Stručna prvostupnica sestrinstva 1 izvršitelj

Uvjeti:

 • preddiplomski studij sestrinstva
 • odobrenje za samostalan rad

Probni rad je utvrđen u trajanju od tri mjeseca.

 

 1. Medicinska sestra/tehničar 3 izvršitelja

Uvjeti:

 • SSS medicinska sestra/tehničar
 • odobrenje za samostalan rad

Probni rad je utvrđen u trajanju od dva mjeseca.

Prijavi treba priložiti:

 • zamolbu
 • životopis
 • presliku svjedodžbe odnosno diplome
 • za radno mjesto pod t. I. i IV.. presliku svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj školi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odnosno presliku svjedodžbe o završenoj petogodišnjoj školi
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • presliku odobrenja za samostalan rad za radna mjesta pod t. I., III. i IV.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Na natječaj/oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno na adresu:

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

 Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 18. do 28. rujna 2020. godine.

Objaviti u Narodnim novinama.

 

Skip to content