Klinika za psihijatriju Vrapče, Zagreb, Bolnička cesta 32 objavljuje

Natječaj za izbor i imenovanje
ravnatelja Klinike za psihijatriju Vrapče

 

Uvjeti:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
  • pet godina radnog iskustva u struci
  • protiv osobe se ne vodi kazneni postupak

Prijavi treba priložiti:

  • diplomu o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju,
  • potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnim evidencijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i njegovom trajanju ili, umjesto potvrde, ispis iz elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • program rada i razvoja Klinike za psihijatriju Vrapče za mandatno razdoblje,
  • uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustavom e-građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave,
  • životopis kandidata

Ravnatelja imenuje Upravno vijeće Klinke za psihijatriju Vrapče na mandat od četiri godine.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se Upravnom vijeću Klinike za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, s naznakom «natječaj za ravnatelja».

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja.
Sudionici natječaja bit će obaviješteni o izboru i imenovanju u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), te kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na ženski i muški rod, a prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od petka 30. lipnja 2023. do ponedjeljka 17. srpnja 2023. godine.

Skip to content