I  (2 izvršitelja)

1. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

2. Opći uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati utvrđeni su u članku 2. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanta (Narodne novine br. 154/08., dalje: Pravilnik):

– završen sveučilišni diplomski studij medicine
– odobrenje za samostalan rad,
– aktivno znanje jednog stranog jezika.

3. Prema čl. 3. Pravilnika vrednovat će se duljina trajanja studija, prosjek ocjena studija, nagrade za vrijeme studija, poslijediplomski studij (magisterij, doktorat), stručna i znanstvena aktivnost, aktivno znanje drugog ili trećeg stranog jezika i rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

4. Uz ponudu pristupnici trebaju priložiti:
– životopis
– diplomu o završenom studiju,
– odobrenje za samostalan rad,
– potvrdu o znanju jednog stranog jezika,
– domovnicu,
– prijepis položenih ispita na studiju,
– potvrdu o prosjeku ocjena tijekom studija,
– potvrdu o duljini trajanja studija,
– potvrdu o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,
– potvrdu o nagradi za vrijeme studija,
– potvrdu o poslijediplomskom studiju (odslušani studij s položenim ispitima),
– popis objavljenih radova,
– potvrdu o radu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na otocima, brdsko-planinskim područjima RH i područjima posebne državne skrbi
– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

5. Bodovanje i razgovor s Povjerenstvom za odabir pristupnika obavit će se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju.

II Dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta mogu se dostaviti u preslici. Izvornike dokumenata odnosno dokaza o ispunjavanju uvjeta pristupnici su obvezni predočiti Povjerenstvu na razgovoru.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Ponude se dostavljaju na adresu:

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, 10090 Zagreb, Bolnička cesta 32.

Odluka o izboru kandidata biti će objavljena na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Klinike za psihijatriju Vrapče www.bolnica-vrapce.hr najkasnije u roku od 15 dana od dana obavljenog razgovora s Povjerenstvom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Objavljeno će biti u Narodnim novinama 18. prosinca 2013. godine i trajat će do 27. prosinca 2013. godine.

Skip to content