– iz psihijatrije (1 izvršitelj)

I. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

II. Opći uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati utvrđeni su u članku 2. Pravilnika o mjerilima za prijem
specijalizanta (Narodne novine br. 154/08., dalje: Pravilnik):

 • završen sveučilišni diplomski studij medicine
 • odobrenje za samostalan rad,
 • aktivno znanje jednog stranog jezika.

III. Prema čl. 3. Pravilnika vrednovat će se duljina trajanja studija, prosjek ocjena studija, nagrade za
vrijeme studija, poslijediplomski studij (magisterij, doktorat), stručna i znanstvena aktivnost, aktivno
znanje drugog ili trećeg stranog jezika i rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

IV. Uz ponudu pristupnici trebaju priložiti:

 • životopis
 • diplomu o završenom studiju,
 • odobrenje za samostalan rad,
 • potvrdu o znanju jednog stranog jezika,
 • domovnicu,
 • prijepis položenih ispita na studiju,
 • potvrdu o prosjeku ocjena tijekom studija,
 • potvrdu o duljini trajanja studija,
 • potvrdu o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,
 • potvrdu o nagradi za vrijeme studija,
 • potvrdu o poslijediplomskom studiju (odslušani studij s položenim ispitima),
 • popis objavljenih radova,
 • potvrdu o radu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na otocima, brdskog planinskim područjima RH i područjima posebne državne skrbi),
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta mogu se dostaviti u preslici. Izvornike dokumenata odnosno dokaza o ispunjavanju uvjeta pristupnici su obvezni predočiti Povjerenstvu na razgovoru.

Bodovanje i razgovor s Povjerenstvom za odabir pristupnika obavit će se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.
Ponude se dostavljaju na adresu:

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, 10090 Zagreb, Bolnička cesta 32, s naznakom „natječaj za specijalizaciju“.

Odluka o izboru kandidata biti će objavljena na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Klinike za psihijatriju Vrapče www.bolnica-vrapce.hr najkasnije u roku od 15 dana od dana obavljenog razgovora s Povjerenstvom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Objavljeno će biti u Narodnim novinama 9. siječnja 2015. godine i trajat će do 19. siječnja 2015. godine.

Skip to content