KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32 objavljuje

NATJEČAJ

za izbor radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima

 

  1. PROČELNIK ZAVODA ZA SOCIJALNU PSIHIJATRIJU
  2. PROČELNIK ZAVODA ZA PSIHOFIZIOLOGIJU I ORGANSKI UVJETOVANE PSIHIČKE POREMEĆAJE

 

Uvjeti:

  • sveučilišni diplomski studij medicine
  • specijalizacija iz psihijatrije
  • akademski stupanj doktora znanosti ili primarijat
  • pet godina radnog iskustva
  • odobrenje za samostalan rad

Izbor se obavlja za mandatno razdoblje od četiri godine

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijavi treba priložiti:

  • životopis
  • presliku dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja
  • program rada i razvoja zavoda

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se preporučenom poštom ili neposredno na adresu:

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Bolnice www.bolnica-vrapce.hr te na E-mail adrese kandidata navedenih u prijavama i to u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 25. veljače 2022. do 7. ožujka 2022. godine

 

Skip to content