s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima:

 1. PROČELNIK ZAVODA ZA DIJAGNOSTIKU I INTENZIVNO LIJEČENJE
 2. PROČELNIK ZAVODA ZA PSIHOTIČNE POREMEĆAJE MUŠKI
 3. PROČELNIK ZAVODA ZA PSIHOTIČNE POREMEĆAJE ŽENSKI
 4. PROČELNIK ZAVODA ZA AFEKTIVNE POREMEĆAJE
 5. PROČELNIK ZAVODA ZA BIOLOGIJSKU PSIHIJATRIJU I PSIHOGERIJATRIJU
 6. PROČELNIK ZAVODA ZA PSIHIJATRIJSKA ISTRAŽIVANJA
 7. PROČELNIK ZAVODA ZA PSIHOTERAPIJU

Uvjeti:

 • sveučilišni diplomski studij medicine
 • specijalizacija iz psihijatrije
 • akademski stupanj doktora znanosti ili primarijat
 • pet godina radnog iskustva
 • odobrenje za samostalan rad

Izbor se obavlja za mandatno razdoblje od četiri godine
Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijavi treba priložiti:

 • životopis
 • presliku dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja
 • program rada i razvoja zavoda

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
Prijave se šalju poštom ili dostavljaju na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 19. veljače 2020. godine do 27. veljače 2020. godine.

Skip to content