• 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz ugovoreni probni rad od šest mjeseci.

Opći uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati utvrđeni su u članku 2. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/2015. dalje: Pravilnik):

 • završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
 • odobrenje za samostalan rad

Prema čl. 3. Pravilnika vrednovat će se: duljina trajanja studija, opći prosjek ocjena studija, nagrade za vrijeme studija, poslijediplomski studij (doktorski studij), stručna i znanstvena aktivnost, rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i rad doktora medicine bez specijalizacije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi.

Uz prijavu na natječaj pristupnici trebaju priložiti:

 • životopis,
 • diplomu o završenom studiju,
 • odobrenje za samostalni rad,
 • prijepis položenih ispita na studiju,
 • potvrdu o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija (ako je pristupnik studirao na više fakulteta ova se dokumentacija dostavlja za svaki pojedini fakultet),
 • potvrdu o nagradi za vrijeme studija,
 • potvrdu o statusu poslijediplomskog doktorskog studija (odslušani studij s položenim ispitima),
 • popis objavljenih radova i kopije radova (navesti u kojoj bazi podataka se nalazi znanstveni odnosno stručni rad),
 • ugovor o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,
 • ugovor o radu ako je pristupnik radio bez specijalizacije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi,
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta mogu se dostaviti u preslici. Izvornike dokumenata odnosno dokaze o ispunjavanju uvjeta pristupnici su obvezni predočiti Povjerenstvu na razgovoru.

Pristupnicima koji ne predaju potvrdu HZMO biti će bodovan samo rad u primarnoj/bolničkoj zdravstvenoj zaštiti kojem se početak i završetak može utvrditi sa sigurnošću temeljem priloženih ugovora o radu.

Bodovanje i razgovor s Povjerenstvom za odabir pristupnika obavit će se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu i pravodobnu dokumentaciju.

Obavijest o terminima razgovora s pristupnicima biti će objavljen na internetskoj stranici bolnice www.bolnica-vrapce.hr, najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu na natječaj. Pristupnici koji su predali valjane prijave biti će pozvani na razgovor pisanim putem ili putem elektroničke pošte.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku 8 (osam) dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama, Novom listu, internetskim stranicama Ministarstva zdravstva i Klinike za psihijatriju Vrapče u zatvorenoj koverti s naznakom: „Natječaj za specijalizaciju“, na adresu: KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, 10090 Zagreb, Bolnička cesta 32 preporučenom pošiljkom ili neposredno u urudžbeni zapisnik Bolnice.

Odluka o izboru kandidata bit će objavljena na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Klinike za psihijatriju Vrapče www.bolnica-vrapce.hr najkasnije u roku od 20 dana od dana obavljenog razgovora sa Povjerenstvom.

Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15).

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama i Novom listu od 11.do 19. srpnja 2018.

Skip to content