1. Prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • preddiplomski stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike,
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalni rad
 • probni rad u trajanju od tri mjeseca

2. Stručni prvostupnik fizioterapije  (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • preddiplomski studij fizioterapije,
 • odobrenje za samostalni rad
 • probni rad u trajanju od tri mjeseca

3. Zdravstveno laboratorijski tehničar  (1 izvršitelj)

Uvjeti:

 • zdravstveni tehničar laboratorijskog smjera,
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalni rad
 • probni rad u trajanju od dva mjeseca

Prijavi treba priložiti:

 • životopis
 • presliku svjedodžbe
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • presliku odobrenja za samostalni rad

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.

Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

 

Skip to content