KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32 objavljuje

NATJEČAJ

za prijam specijalizanata iz psihijatrije – 3 izvršitelja
za prijam specijalizanta iz gerijatrije – 1 izvršitelj

 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz ugovoreni probni rad od šest mjeseci.

Opći uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati utvrđeni su u članku 2. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/2015. dalje: Pravilnik):

  • završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
  • odobrenje za samostalan rad

Prema čl. 3. Pravilnika vrednovat će se: duljina trajanja studija, opći prosjek ocjena studija, nagrade za vrijeme studija, poslijediplomski studij (doktorski studij), stručna i znanstvena aktivnost, rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i rad doktora medicine bez specijalizacije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi.

Uz prijavu na natječaj pristupnici trebaju priložiti:

  • životopis,
  • diplomu o završenom studiju,
  • odobrenje za samostalni rad,
  • prijepis položenih ispita na studiju,
  • potvrdu o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija (ako je pristupnik studirao na više fakulteta ova se dokumentacija dostavlja za svaki pojedini fakultet),
  • potvrdu o nagradi za vrijeme studija,
  • potvrdu o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,
  • popis objavljenih radova i kopije radova (navesti u kojoj bazi podataka se nalazi znanstveni odnosno stručni rad),
  • ugovor o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,
  • ugovor o radu ako je pristupnik radio bez specijalizacije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi,
  • e-radnu knjižicu.

 

Dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta mogu se dostaviti u preslici. Izvornike dokumenata odnosno dokaze o ispunjavanju uvjeta pristupnici su obvezni predočiti Povjerenstvu na razgovoru.

Pristupnicima koji ne predaju potvrdu HZMO biti će bodovan samo rad u primarnoj/bolničkoj zdravstvenoj zaštiti kojem se početak i završetak može utvrditi sa sigurnošću temeljem priloženih ugovora o radu.

Bodovanje i razgovor s Povjerenstvom za odabir pristupnika obavit će se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu i pravodobnu dokumentaciju.

Lista pristupnika s istaknutim bodovima biti će objavljena na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici bolnice (www.bolnica-vrapce.hr) u roku od 15 dana od dana završetka roka za prijavu na natječaj, a prije provođenja razgovora s pristupnicima.

Povjerenstvo će obaviti razgovor sa svim prijavljenim pristupnicima u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj.

Pristupnici koji su predali valjane prijave biti će pozvani na razgovor pisanim putem ili putem elektroničke pošte.

Povjerenstvo za izbor specijalizanata može zatražiti provjeru psihološkog testiranja.

Pristupnik koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju.

Pristupnik koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), te pristupnik koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na ženski i muški rod, a prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku 8 (osam) dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama u zatvorenoj koverti s naznakom: „Natječaj za specijalizaciju“, na adresu: KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, 10090 Zagreb, Bolnička cesta 32 preporučenom pošiljkom ili neposredno u urudžbeni zapisnik Bolnice.

Odluka o izboru kandidata bit će objavljena na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Klinike za psihijatriju Vrapče www.bolnica-vrapce.hr najkasnije u roku od 20 dana od dana obavljenog razgovora sa Povjerenstvom.

Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15).

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od 20. rujna do 28. rujna 2023. godine.

Skip to content