Na Zavodu za zapošljavanje prijavljena je potreba za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za

stručnog prvostupnika radne terapije    (2 izvršitelja)

Rok prijave na natječaj teče od 29. studenog 2017. do 07. prosinca 2017. godine.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Prijavi treba priložiti:

  • zamolba
  • životopis
  • presliku diplome

Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

Skip to content