Na Zavodu za zapošljavanje prijavljena je potreba za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za:

magistra socijalne pedagogije pripravnika                (1 izvršitelj)

Rok prijave na natječaj teče od 12. prosinca 2018. do 20. prosinca 2018. godine.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Prijavi treba priložiti:

  • zamolbu
  • životopis
  • presliku diplome
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • presliku prijave na zavod za zapošljavanje

Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

Skip to content