Na Zavodu za zapošljavanje prijavljena je potreba za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za

  • prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike pripravnik  (1 izvršitelj)
  • stručni prvostupnik sestrinstva pripravnik  (3 izvršitelja)
  • prvostupnik radne terapije pripravnik  (2 izvršitelja)
  • medicinska sestra/tehničar pripravnik  (4 izvršitelja)
  • zdravstveno-laboratorijski tehničar pripravnik (1 izvršitelj)

Prijave se primaju u roku od osam dana od 29. rujna 2014. do 7. listopada 2014. godine.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Prijavi treba priložiti:

  • zamolba
  • životopis
  • preslike diplome

Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

 

Skip to content