Na Zavodu za zapošljavanje prijavljena je potreba za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za

  • magistra socijalnog rada pripravnika 1 izvršitelj
  • stručni prvostupnik sestrinstva pripravnik 5 izvršitelja
  • medicinske sestre/tehničara pripravnika 5 izvršitelja
  • stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike pripravnik 1 izvršitelj
  • zdravstveno-laboratorijski tehničar pripravnik 1 izvršitelj

Prijave se primaju u roku od osam dana od 15. svibnja 2014. do 23. svibnja 2014. godine.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Prijavi treba priložiti:

  • zamolba
  • životopis
  • preslike svjedodžbe/diplome

Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

Zagreb, 14. svibnja 2014. godine.

Skip to content