Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 09. do 19. rujna 2022. godine u Narodnim novinama broj 104 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova farmaceutskog tehničara pripravnika

 

  1. Za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva na poslovima farmaceutskog tehničara pripravnika izabire se Jozo Pratljačić

 

  1. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene: AB i MD

 

 

Obrazloženje

Dana 09. rujna 2022. godine objavljen je natječaj u Narodnim Novinama za prijam radnika na radno mjesto farmaceutskog tehničara pripravnika u Klinici za psihijatriju Vrapče.

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo u sastavu od tri člana, jednoglasno je utvrdilo da je kandidat iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentniji za prijem u radni odnos na radno mjesto farmaceutskog tehničara pripravnika. Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izabere isti taj kandidat.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

 

 

Skip to content