Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 19. do 27. lipnja 2024. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče, donosim sljedeću

 

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova liječnik specijalist psihijatrije

 

  1. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme izabire se:  Dijana Staver, dr.med.

 

  1. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:  J P B

 

Obrazloženje

Dana 19. lipnja 2024. godine objavljen je natječaj u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike za prijam radnika na radno mjesto liječnik specijalist psihijatrije u Klinici za psihijatriju Vrapče, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

Povjerenstvo je jednoglasno utvrdilo da je kandidatkinja iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentnija za prijam u radni odnos na radno mjesto liječnik specijalist psihijatrije.

Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izabere ista ta kandidatkinja.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Klinike, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od objave Odluke.

 

Skip to content