Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 26. travnja do 04. svibnja 2023. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Bolnice, donosim sljedeću

 

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova magistar farmacije

 

  1. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme izabire se:  Nikolina Škreblin

 

  1. Ponude slijedećih kandiata nisu prihvaćene:
A B
Š C
M D
M G
K J
T K
M M
J R
M S
M Š
G Š
M Š
L Š

 

Obrazloženje

Dana 26. travnja 2023. godine objavljen je natječaj u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Bolnice za prijam radnika na radno mjesto magistar farmacije u Klinici za psihijatriju Vrapče, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

Molbu van roka dostavila je A C.

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo je jednoglasno utvrdilo da je kandidatkinja iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentnija za prijem u radni odnos na radno mjesto magistar farmacije.

Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izabere ista ta kandidatkinja.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

 

Skip to content