Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 09. do 17. kolovoza 2023. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče, donosim sljedeću

 

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova medicinska sestra/tehničar

 

  1. Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme izabiru se: 

Lea Antolić
Lena Bakarić
Magdalena Bošnjak
Petra Drgalić
Korina Matić

  1. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:
FG
DK
MK
ML
KM
MN

 

 

Obrazloženje

Dana 09. kolovoza 2023. godine objavljen je natječaj za prijam radnika na radno mjesto medicinska sestra/tehničar u Klinici za psihijatriju Vrapče, na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo je jednoglasno utvrdilo da su kandidati iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentniji za prijem u radni odnos na radno mjesto medicinska sestra/tehničar. Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izaberu isti ti kandidati.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

 

Skip to content