Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 11. do 19. rujna 2023. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče, donosim sljedeću

 

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova medicinska sestra/tehničar

 

  1. Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme izabire se:  Martin Knežević

 

  1. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:
A B
J G
M G
M N
L Š
M U
K V
H Š

 

Obrazloženje

Dana 11. rujna 2023. godine objavljen je natječaj u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike za prijam radnika na radno mjesto medicinske sestre/tehničara u Klinici za psihijatriju Vrapče, na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo je jednoglasno utvrdilo da je kandidat iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentniji za prijam u radni odnos na radno mjesto medicinske sestre/tehničara.

Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izabere isti taj kandidat.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku: 

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

 

Skip to content