Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 22. veljače do 02. ožujka 2023. godine u Narodnim novinama broj 21 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

 

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova medicinske sestre/tehničara

 

  1. Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme izabiru se: Martina Knezić, Hrvoje Vlahoviček i Zorica Tolja

 

  1. Ponude slijedećih kandiata nisu prihvaćene:
VC
MD
LH
MP
SP
SV

 

Obrazloženje

Dana 22. veljače 2023. godine objavljen je natječaj u Narodnim Novinama za prijam radnika na radno mjesto medicinske sestre/tehničara u Klinici za psihijatriju Vrapče, na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo u sastavu od tri člana, jednoglasno je utvrdilo da su kandidati iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentniji za prijem u radni odnos na radno mjesto medicinske sestre/tehničara. Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izaberu isti ti kandidati.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

Skip to content