Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 18. do 26. siječnja 2023. godine u Narodnim novinama broj 7 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

 

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova PKV radnik/ca u Službi prehrane

 

  1. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme izabire se: Sarah Meglaj

 

 

Obrazloženje

Dana 18. siječnja 2023. godine objavljen je natječaj u Narodnim Novinama za prijam radnika na radno mjesto PKV radnika/ce u Službi prehrane u Klinici za psihijatriju Vrapče, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od mjesec dana.

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo u sastavu od tri člana, jednoglasno je utvrdilo da je kandidat iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentniji za prijem u radni odnos na radno mjesto PKV radnika/ce u Službi prehrane. Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izaberu isti taj kandidat.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

Skip to content