Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 26. travnja do 04. svibnja 2023. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Bolnice, donosim sljedeću

 

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike pripravnik

 

 

  1. Za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva na poslovima prvostupnika medicinsko laboratorijske dijagnostike izabire se: Martina Šapina

 

  1. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:
P B
A B
M I
E M
I NJ
M S
N V

 

Obrazloženje

Dana 26. travnja 2023. godine objavljen je natječaj u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Bolnice za prijam radnika na radno mjesto prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike pripravnik u Klinici za psihijatriju Vrapče.

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo je jednoglasno utvrdilo da je kandidatkinja iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentnija za prijem u radni odnos na radno mjesto prvostupnika medicinsko laboratorijske dijagnostike pripravnika.

Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izabere ista ta kandidatkinja.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

 

Skip to content