Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 26. travnja 2023. godine do 04. svibnja 2023. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike, donosim sljedeću

 

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike

 

 

  1. Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme izabire se:  Nikolina Bauman, bacc.med.lab.diagn.

 

  1. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:  SH, bacc.med.lab.diagn.

 

 

Obrazloženje

Dana 26. travnja 2023. godine objavljen je natječaj u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Klinike za prijam radnika na radno mjesto prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike u Klinici za psihijatriju Vrapče, na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo u sastavu od tri člana, jednoglasno je utvrdilo da je kandidat iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentniji za prijem u radni odnos na radno mjesto prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike. Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izaberi isti taj kandidat.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

 

Skip to content