Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 27. ožujka do 04. travnja 2024. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče, donosim sljedeću

 

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova psihologa

 

 1. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme izabire se:  Marija Orel, mag.psych.

 

 1. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:
B B   N M
I B   I M
D B A  I M
N G   L P
M I T  L P
M K   Z R
I K   A Š S
K I   I Z
T J   E Z
K K

 

Obrazloženje

Dana 27. ožujka 2024. godine objavljen je natječaj u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike za prijam radnika na radno mjesto psihologa u Klinici za psihijatriju Vrapče, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

Na razgovor nisu se odazvali: B B, I B, N M i A Š S.

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo je jednoglasno utvrdilo da je kandidatkinja iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentnija za prijam u radni odnos na radno mjesto psihologa.

Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izabere ista ta kandidatkinja.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od objave Odluke.

Skip to content