Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 23. do 31. listopada 2023. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče, donosim sljedeću

 

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova socijalnog radnika

 

 1. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme izabire se:  Rebeka Miškić, mag.act.soc.

 

 1. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:
K B   D H   I P
N B   N H   T P
D B   T J   B S
D D   N J   M S
I D   D J   M S
D F   A L   M Š
I G   T K   P Š
V G   G L   D V
R G   L LJ   A V
M H   K M

 

Obrazloženje

Dana 23. listopada 2023. godine objavljen je natječaj u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike za prijam radnika na radno mjesto socijalnog radnika u Klinici za psihijatriju Vrapče, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

Na razgovor nisu se odazvali: N B, T J, D J, K M i D V.

Uvjete ne ispunjavaju: V G, A L, M S i P Š.

 

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo je jednoglasno utvrdilo da je kandidatkinja iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentnija za prijam u radni odnos na radno mjesto socijalnog radnika.

 

Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izabere ista ta kandidatkinja.

 

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

 

Skip to content