Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 11. do 19. rujna 2023. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče, donosim sljedeću

 

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova stručni prvostupnik fizioterapije pripravnik

 

  1. Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme izabiru se: Josipa Batina, Boris Šantek i Ana-Marija Šarić

 

  1. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:
SB
PB
FB
TB
IĆ
SD

IH
EI
AJ
AK
LL
IM

BM
AP
RŠ
JT
IV

 

 

Obrazloženje

Dana 11. rujna 2023. godine objavljen je natječaj za prijam radnika na radno mjesto stručni prvostupnik fizioteapije pripravnik u Klinici za psihijatriju Vrapče.

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo je jednoglasno utvrdilo da je kandidat iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentniji za prijem u radni odnos na radno mjesto stručni prvostupnik fizioteapije pripravnik. Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izabere isti taj kandidat.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

 

Skip to content