Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 14. do 24. listopada 2022. godine u Narodnim novinama broj 119 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

 

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova stručni prvostupnik fizioterapije pripravnik

 

 1. Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme izabire se:  Mateja Krišto

 

 1. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:
KB     TJ     BM
MB     DJ     MM
AB     MJ     BM
AČ     AK     LP
KČ     PK     RS
LČ     IK     LŠ
SD     MK     IV
LG     KK     DV
MG     AL     ZV
BG     PL     MV
MH     LL     LV
NH     IM     IZ
TJ     DM

Obrazloženje

Dana 14. listopada 2022. godine objavljen je natječaj u Narodnim Novinama za prijam radnika na radno mjesto stručni prvostupnik fizioterapije pripravnik u Klinici za psihijatriju Vrapče na određeno vrijeme.

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo u sastavu od tri člana, jednoglasno je utvrdilo da je kandidat iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentniji za prijem u radni odnos na radno mjesto stručni prvostupnik fizioterapije pripravnik. Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izaberi isti taj kandidat.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

Skip to content