Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 11. do 19. rujna 2023. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Bolnice, donosim sljedeću

 

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova stručni prvostupnik radne terapije pripravnik

 

 

  1. Za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva na poslovima stručnog prvostupnika radne terapije izabiru se:
    Andrea Kulišić, Ema Franka Šoštarić i Andrea Tursić

 

  1. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:
K K
T M
P M
A P
L P
K T

 

 

Obrazloženje

Dana 11. rujna 2023. godine objavljen je natječaj u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Bolnice za prijam radnika na radno mjesto stručni prvostupnik radne terapije pripravnik u Klinici za psihijatriju Vrapče.

Na pisani ispit i razgovor nisu se odazvale: T M i A P.

Temeljem pisanih ispita, provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo je jednoglasno utvrdilo da su kandidatkinje iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentnije za prijem u radni odnos na radno mjesto stručnog prvostupnika radne terapije pripravnika.

Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izaberu iste te kandidatkinje.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

 

Skip to content