Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 23. do 31. listopada 2023. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče, donosim sljedeću

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova tajnik Centra za provođenje psihijatrijskih vještačenja

 

  1. Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme izabire se: Marija Šarić, mag.act.soc.
  2. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:
BB
AKB
MMO

Obrazloženje

Dana 23. listopada 2023. godine objavljen je natječaj za prijam radnika na radno mjesto tajnik Centra za provođenje psihijatrijskih vještačenja u Klinici za psihijatriju Vrapče, na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo je jednoglasno utvrdilo da je kandidat iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentniji za prijem u radni odnos na radno mjesto tajnik Centra za provođenje psihijatrijskih vještačenja. Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izaberu isti taj kandidat.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

Skip to content