Na temelju članka 32. Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 23. do 31. svibnja 2024. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče donosim sljedeću

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova viši stručni savjetnik za javnu nabavu

 

  1. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme izabire se: Maja Jagić, mag.oec.

 

  1. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:
MBJ
HG
KK
LL
TL
FM
SM
KN
SP
EP

 

Obrazloženje

Dana 23. svibnja 2024. godine objavljen je natječaj u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče za prijam radnika na radno mjesto viši stručni savjetnik za javnu nabavu u Klinici za psihijatriju Vrapče, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

Na razgovor se nije odazvao SP

Uvjet radnog iskustva (vrijeme koje je radnik proveo obavljajući poslove u struci poslije stjecanja stručne spreme koja se traži kao uvjet za poslove i radne zadatke sukladno čl.17. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Klinike za psihijatriju Vrapče) ne ispunjavanju slijedeći kandidati: HG, KK, TL i SM.

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo je jednoglasno utvrdilo da je kandidat iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentniji za prijem u radni odnos na radno mjesto viši stručni savjetnik za javnu nabavu.

Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izabere isti taj kandidat.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

Ravnateljica Klinike:
prof.prim.dr.sc. Petrana Brečić, dr.med.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od objave Odluke.

Skip to content