Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 14. do 24. listopada 2022. godine u Narodnim novinama broj 119 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova voditelj Odjela knjigovodstva

 

  1. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme izabire se:  Alenka Vrpka, dipl.oec.

 

  1. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:
MFL
MG
DM
GŠ
IŠS

 

Obrazloženje

Dana 14. listopada 2022 godine. objavljen je natječaj u Narodnim Novinama za prijam radnika na radno mjesto voditelj Odjela knjigovodstva u Klinici za psihijatriju Vrapče, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

Uvjete ne ispunjavaju: M G i G Š.

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo u sastavu od tri člana, jednoglasno je utvrdilo da je kandidatkinja iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentnija za prijam u radni odnos na radno mjesto voditelja Odjela knjigovodstva.

Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izabere ista ta kandidatkinja.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

Skip to content