Zagreb, 05. listopada 2021.

Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 17. do 27. rujna 2021. godine u Narodnim novinama broj 101 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova 

farmaceutskog tehničara pripravnika

I. Za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva na poslovima farmaceutskog tehničara pripravnika izabire se

Martina Čuk

 

II. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:

TB                KM

EEC              IR

AG               AT

AG              MŽ

 

Obrazloženje

 

Dana 17. rujna 2021 godine. objavljen je natječaj u Narodnim Novinama za prijam radnika na radno mjesto farmaceutskog tehničara pripravnika u Klinici za psihijatriju Vrapče.

Na temelju dostavljene dokumentacije utvrđeno je da kandidat iz točke I. ove Odluke ispunjava sve uvjete za prijem u radni odnos na radno mjesto farmaceutskog tehničara pripravnika. 

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

 

Dostavlja se:

  1. Svim kandidatima učesnicima
  2. Pismohrani Bolnice.
Skip to content