Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 12. do 20. kolovoza 2020. godine u Narodnim novinama broj 91 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova
liječnika specijalista psihijatrije

 

I.  Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme izabire se:

Nina Tafra, dr.med.

 

II .Ponude slijedećeg kandidata nije prihvaćena:

dr.sc. SI, dr.med.

Obrazloženje

Dana 12. kolovoza 2020 godine. objavljen je oglas u Narodnim Novinama za prijam radnika na radno mjesto liječnika specijalista psihijatrije u Klinici za psihijatriju Vrapče, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

U otvorenom roku ponude su dostavili dvoje kandidata.

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo u sastavu od tri člana, utvrdilo je da je kandidatkinja dr. Nina Tafra najkompetentnija za prijem u radni odnos na oglašeno radno mjesto, te je jednoglasno predložilo da se imenovana izabere za prijam u radni odnos.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku:

 Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnatelju Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

Dostavlja se:

  1. Svim kandidatima učesnicima
  2. Pismohrani Bolnice.
Skip to content