Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 09. do 19. rujna 2022. godine u Narodnim novinama broj 104 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova medicinske sestre/tehničara

 

  1. Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme izabiru se: Nikolina Čukac,  Ivan Milić  i  Victoria Ožegović

 

  1. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:
AB
PH
IJ
AL
LN
LŠ

 

Obrazloženje

Dana 09. rujna 2022. godine objavljen je natječaj u Narodnim Novinama za prijam radnika na radno mjesto medicinske sestre/tehničara u Klinici za psihijatriju Vrapče, na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo u sastavu od tri člana, jednoglasno je utvrdilo da su kandidati iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentniji za prijem u radni odnos na radno mjesto medicinske sestre/tehničara. Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izaberi isti ti kandidati.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

Ravnateljica Bolnice:
prof. prim. dr. sc. Petrana Brečić, dr. med.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

Skip to content