Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 26. studenog do 06. prosinca 2021. godine u Narodnim novinama broj 127 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova
PKV radnik u kuhinji 

  1. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme izabire se:

Barbara Sokser Gašpert

Obrazloženje

Dana 26. studenog 2021 godine. objavljen je natječaj u Narodnim Novinama za prijam radnika na radno mjesto PKV radnika u kuhinji u Klinici za psihijatriju Vrapče, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od mjesec dana.

Temeljem pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo je jednoglasno je utvrdilo da je kandidat iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentniji za prijem u radni odnos na radno mjesto PKV radnika u kuhinji. Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izabere isti taj kandidat.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

 

 

Skip to content