Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče i nakon provedenog postupka oglašavanja od 09. do 17. kolovoza 2023. godine u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu i na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče, donosim sljedeću

 

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova referent u polikliničkoj kancelariji

 

 1. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme izabire se: Ivana Car

 

 1. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:

IA  BK  VP
RA  SK  RP
VB  TK  LP
TB  DKC SR
LB  IK  TRB
AB  AK  JŠ
PB  AK  SŠ
NB  GK  MŠ
MČ  ML  ST
SĆ  LM  MV
RF  AM  AV
SHB KM  AV
DJH SM  SV
MH  KO  DV
MJ  KL  MŽ
LJ  ML  MV

Obrazloženje

Dana 09. kolovoza 2023. godine objavljen je natječaj za prijam radnika na radno mjesto referent u polikliničkoj kancelariji u Klinici za psihijatriju Vrapče, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo je jednoglasno utvrdilo da je kandidat iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentniji za prijem u radni odnos na radno mjesto referent u polikliničkoj kancelariji. Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izabere isti taj kandidat.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

Skip to content