Zagreb, 17. rujna 2021.

Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 23. srpnja do 02. kolovoza 2021. godine u Narodnim novinama broj 84 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

O D L U K U
o izboru kandidata za obavljanje poslova
šefa računovodstva

 

I. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme izabire se:

Marko Akmačić, mag.oec.


II. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:

JG, bacc.oec.            IM, mag.oec.

DM, struč.spec.oec.  KZ, mag.oec.

 

Uputa o pravnom lijeku: 

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnatelju Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

Dostavlja se:

  1. Svim kandidatima učesnicima
  2. Pismohrani Bolnice.
Skip to content