Zagreb, 22. ožujka 2021.

Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 12. do 22. veljače 2021. godine u Narodnim novinama broj 14 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova
servirke-spremačice

 

I. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme izabire se:

Natalija Zajkovski Škrlin

 

II. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:

GB  MO

SB   IS

DK

 

Uputa o pravnom lijeku:

 Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnatelju Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

Dostavlja se:

  1. Svim kandidatima učesnicima
  2. Pismohrani Bolnice.
Skip to content