Zagreb, 04. kolovoza 2020.

Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 08. do 23. srpnja 2020. godine u Narodnim novinama broj 78 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

O D L U K U
o izboru kandidata za obavljanje poslova
servirke-spremačice

 

  1. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme izabiru se:

Jasmina Belinić
Ivana Levak

2. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:

MH
MH
IK
VS

 

Obrazloženje

Dana 8. srpnja 2020 godine. objavljen je natječaj u Narodnim Novinama za prijam radnika na radno mjesto servirke-spremačice u Klinici za psihijatriju Vrapče, na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od mjesec dana.

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo u sastavu od tri člana, jednoglasno je utvrdilo da su kandidati iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentniji za prijem u radni odnos na radno mjesto servirke-spremačice. Stoga je Povjerestvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izaberu isti ti kandidati.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.


Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnatelju Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

Dostavlja se:

  1. Svim kandidatima učesnicima
  2. Pismohrani Bolnice.
Skip to content